ผลของสารสกัดใบบัวบกเพื่อการป้องกันการสูญเสียความทรงจำที่เกิดจากความชราในหนอน Caenorhabditis elegans

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิรัลพัชร ศรีโอฬาร์, มัธยา หุ่นศรีสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวรรณ ลี้บุญงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้สูงอายุในปัจจุบันมักประสบปัญหาโรคประจำตัวหรืออาการต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือการเสื่อมของสมองซึ่งแสดงอาการเป็นภาวะความจำเสื่อม การประมวลผลช้า ความสามารถในการเรียนรู้ลดลง พืชสมุนไพรหลายชนิดมีสรรพคุณป้องกันภาวะความจำเสื่อมได้เช่น พรมมิ กลีบบัวแดง และใบบัวบก อย่างไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันภาวะความจำเสื่อมที่เกิดจากอายุยังมีน้อย คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการป้องกันการสูญเสียของความทรงจำที่เกิดจากอายุโดยการใช้สารสกัดใบบัวบก โดยใช้ Caenorhabditis elegans (C. elegans) ในการทดลอง ขั้นตอนการดำเนินงานประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่ 1. การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงหนอน อาหาร และสารสกัดจากใบบัวบก 2. การเลี้ยงและสอนหนอนโดยจะแบ่งกลุ่มทดสอบเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่ให้ใบบัวบกและกลุ่มที่ไม่ให้ใบบัวบก จะเรียนรู้ใช้การเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข โดยมีโพรพานอลและไฮโดรคลอริกเป็น conditioned-stimulus และ conditioned-stimulus ตามลำดับ 3. การทดสอบโดยใช้พฤติกรรม chemotaxis หรือการสังเกตพฤติกรรมการเคลื่อนที่และคำนวณค่า chemotaxis index เพื่อวิเคราะห์ผลการทดลอง การศึกษานี้สามารถพัฒนาต่อไปเป็นยารักษาภาวะความจำเสื่อมจากอายุโดยใช้สารสกัดจากใบบัวบกที่เป็นพืชสมุนไพรพื้นเมืองได้