การศึกษาความสัมพันธ์ของพิกัดจุดตกกระทบของรังสีแสงที่ออกจากจุดกำเนิด กับเส้นสะท้อนและแกนx เมื่อกำหนดสมการเส้นสะท้อนความชันเป็นค่าลบต่างๆและรังสีแสงออกจากจุดกำเนิดด้วยมุมต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศ์เดช งามจิตร, ศุภกฤต ชนะเคน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศราวุฒิ คล่องดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการสะท้อนของลำแสงที่กระทบไปมาระหว่างกระจกเงาราบที่วางคว่ำเอียงและพื้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการสะท้อนของลำแสงอีกอย่างหนึ่ง โดยเป็นการสมมติการสะท้อนของแสงในลักษณะนี้ในชีวิตจริงมาเป็นการสร้างสิ่งต่างๆจำลองเหมือนเหตุการณ์จริงในระบบพิกัดฉาก ซึ่งจะทำการศึกษา 2 ประเด็น คือ 1.จำนวนครั้งในการสะท้อนของลำแสง 2.ความสัมพันธ์ของพิกัดจุดตกกระทบกับเส้นสะท้อนและมุมกำเนิดแสง ทำให้ได้ผลการศึกษาว่าจำนวนครั้งในการสะท้อนของลำแสงnที่มุม 0 และมุม A ค่าต่างๆ หาได้จาก n=⌊90°-0A⌋ และได้ความสัมพันธ์ของพิกัดจุดตกกระทบที่ n เป็นดังนี้

xn,yn={cm0+k , -kx1+c ;n=1 c+cn-12mn-12+k , -kxn+c ;n>1 และ 2∤n cn2mn2 , 0 ;2|n