การศึกษาความสัมพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติเพื่อทำการหาสูตรอย่างง่าย โดยใช้ลำดับเลขคณิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูเบศร์ ปราบหนองบัว, อัครพล สีแก้วก่ำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรปวีณ์ ตาลจรุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตรีโกณมิติในปัจจุบันนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งตรีโกณมิตินั้นมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากบนระนาบ และมีการประยุกต์ใช้กับรูปสามเหลี่ยมที่ไม่มีมุมฉาก อีกทั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์

การหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิตินั้น ยังไม่มีวิธีการหาที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งมุมทางตรีโกณมิตินั้นยังมีมากมาย จึงเป็นเรื่องที่ยากต่อการจำค่ามุมตรีโกณมิติเพื่อนำมาใช้งาน

จากเหตุผลดังกล่าวทางคณะผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของค่ามุมฟังก์ชันตรีโกณมิติเพื่อทำการหาสูตรอย่างง่าย โดยใช้ลำดับเลขคณิต ที่สามารถหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน