การศึกษาความสัมพันธ์ของความยาวด้านและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าที่ซ้อนทับกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลลักษณ์ สำเภา, สิรินาถ จิตจักร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัจฉรา วันฤกษ์, พรปวีณ์ ตาลจรุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาเรื่องการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต ทำให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับการหาพื้นที่และความยาวด้านที่ซ้อนทับกันของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า โดยใช้จุดกึ่งกลางของความยาวด้านรูปต้นแบบนำมาสร้างเป็นมุมแต่ละมุมของรูปหลายเหลี่ยมรูปถัดไป คณะผู้จัดทำได้ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในหารหาพื้นที่และความยาวด้านของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า ลำดับเรขาคณิต และได้ใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ช่วยในการสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า

ทำการศึกษาการหาความยาวด้านโดยใช้ด้านที่ถูกแบ่งจากจุดกึ่งกลางและใช้กฎของโคไซน์ คำนวณหาพื้นที่ขอรูปเรขาคณิตโดยใช้สูตรการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า และหาความสัมพันธ์ของความยาวด้านกับความยาวด้านใหม่และความสัมพันธ์ของพื้นที่กับพื้นที่รูปที่เกิดขึ้นจาการซ้อนทับกันเป็นลำดับเรขาคณิต และใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อสรุปสูตรการหาพื้นที่ รูปที่ n ของรูปหลายเหลี่ยมที่ซ้อนทับกัน