การหาจังหวัดที่เหมาะสมในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และพยากรณ์รายได้ต่อปีจากการขายไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2567-2576

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชร ไชยทุม, วรพล ทารัตน์, ญาโนภาส บุญเติม บุญเติม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลวรรธน์ อินทะอุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและเศรษฐกิจการที่เศรษฐกิจเจริญเติบโตทำให้เกิดความกังวลว่าไฟฟ้าจะเพียงพอในการรองรับเศรษฐกิจหรือไม่

เราจึงจะหาจังหวัดที่เหมาะสมในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และพยากรณ์รายได้ต่อปีจากการขายไฟฟ้าในอีก10ปีข้างหน้า