การหาความสัมพันธ์ของเลขโดด 4 จำนวนในเกม 24 และหาแบบแผนของเกม 24

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรานิษฐ์ ราชพลีสิงห์, กิตติพงศ์ มณีวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งทิวา บุญมาโตน, ศรายุทธ วิริยะคุณานันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Robert Sun (1988) นายโรเบิร์ต ซัน เป็นนักประดิษฐ์ วิศวกร และเป็นผู้ประกอบการในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้คิดค้นเกมคณิตศาสตร์ โดยครั้งแรกใช้ไพ่เป็นอุปกรณ์ในการสุ่มตัวเลข โดยให้ A=1 และไม่ใช้ไพ่เลข 10, J, Q, K ในการเล่นเกมเพื่อใช้เป็นเกมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้ฝึกคำนวณ ต่อมาได้พัฒนาเกมที่มีชื่อว่าเกม 24 (Game 24) เป็นครั้งแรกขึ้นโดยวิธีการเล่นคือ ผู้เล่นจะสุ่มเลขโดด 1 ถึง 9 จำนวน 4 จำนวน ซึ่งอาจจะซ้ำหรือไม่ซ้ำกันก็ได้ แล้วผู้เล่นคนอื่นจะต้องนำตัวเลขโดดทั้ง 4 จำนวนไปทำการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ 4 อย่างได้แก่ การบวก การลบ การคูณ หรือการหาร และแต่ละเลขโดดสามารถนำมาดำเนินการได้เพียงครั้งเดียว ให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 24 ผู้จัดทำได้เล็งเห็นประโยชน์ของเกม 24 และต้องการศึกษาว่าเพราะเหตุใดจึงต้องใช้เลขโดด 4 จำนวนในการเล่น จึงอยากศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ของเลขโดด 4 จำนวนที่เมื่อนำมาทำการดำเนินการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้แก่การบวก การลบ การคูณ หรือการหาร แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ 24 และศึกษาหาแบบแผนของเกม 24 เพื่อนำมาต่อยอดเป็นเกมคณิตศาสตร์สำหรับเลข 3 หลักหรือ 4 หลักต่อไป