การหาจำแหน่งจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดและใช้จำนวนกล้องวงจรปิดที่น้อยที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณนันท์ มาธิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรายุทธ วิริยะคุณานันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสำรวจการใช้กล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในปัจจุบันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยใช้กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ TELCA รุ่น SWC-3361AHD N ทั้งสิ้น 86 ตัว ซึ่งกล้องวงจรปิดดังกล่าวไม่สามารถหมุนได้และมีรัศมีการเห็นภาพในช่วงไม่เกิน 60 องศาจึงทำให้สามารถเก็บภาพได้เพียงทิศทางเดียว และมีระยะการเก็บภาพไม่เกิน 40 เมตร นอกจากนี้ยังพบว่าในจำนวนกล้องวงจรปิดทั้งหมด ที่ติดตั้งไม่ครอบคลุมการเก็บภาพพื้นที่ถนนทั้งหมดภายโรงเรียน

ในโครงงานนี้ผู้ศึกษาจะศึกษาเพื่อหาตำแหน่งใหม่ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่ครอบคลุมพื้นที่ถนนภายในโรงเรียนมากที่สุดและใช้กล้องวงจรปิดจำนวนน้อยที่สุด โดยจำลองพื้นที่ถนนภายในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นกราฟที่มี จุดยอดเป็นทางแยกหรือจุดที่เกิดการหักมุม และมีเส้นเชื่อมเป็นถนนที่เชื่อมจุดยอดในกราฟ และถ้าเส้นเชื่อมระหว่างจุดยอดที่กำหนดไว้มีระยะทางอยู่ระหว่าง 41-80 เมตร จะเพิ่มจุดยอดตรงกี่งกลางของเส้นเชื่อมนั้นและมีระยะทางอยู่ระหว่าง 81-120 เมตร จะเพิ่มจุดยอด 2 จุด บนเส้นเชื่อมนั้นโดยให้มีระยะห่างเท่า ๆ กัน

จากการศึกษาเพื่อหาตำแหน่งใหม่ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยการใช้จำนวนโดมิเนชันของกราฟที่สร้างขึ้น ผลการศึกษาคือต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งหมด 30 จุด และใช้กล้องวงจรปิดทั้งหมด 71 ตัว อีกทั้งยังสามารถเก็บภาพได้ครอบคลุมพื้นที่ถนนภายในโรงเรียนมากกว่าจุดติดตั้งในปัจจุบัน นอกจากนี้หากเปลี่ยนชนิดของกล้องวงจรปิดเป็นกล้องวงจรปิดที่มีรัศมีการเห็นภาพในช่วงไม่เกิน 180 องศา จะทำให้ประหยัดงบประมาณในการติดตั้งคิดเป็นร้อยละ 56.34 อีกด้วย