ผลกระทบของคลื่นความร้อนที่มีต่อการงอกใหม่ของพลานาเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิริฎา ก่อเกียรติ, ชัยเกษมอนันต์ เจนกุลนิษฐ์, นภัสรพี พลเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภานันท์ สุจริต, เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษา ผลกระทบของคลื่นความร้อนที่มีต่อการงอกใหม่ของพลานาเรีย จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาผลกระทบจากสภาวะคลื่นความร้อนต่อการงอกใหม่ของพลานาเรีย โดยดำเนินการด้วยการทดลอง ซึ่งแบ่งการทดลองเป็น 2 ชุด โดยแต่ละนำพลานาเรียที่มีขนาดตัวใกล้เคียงกันมาตัดเป็น 3 ส่วน ได้แก่ หัว, ลำตัวและหาง โดยตัดชุดละ 3 ตัว จากนั้นนำชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองที่ 2 ใส่ในอุณหภูมิ 30 และ 33 องศาเซลเซียส ตามลำดับ เก็บข้อมูลด้วยการวัดความยาวของชิ้นส่วนตัวอย่างและนับจำนวนตัวอย่างที่รอดชีวิตทุกวัน แล้วนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ