ปัญหาเปิดที่เกี่ยวข้องกับลำดับฟีโบนักชีกลายพันธุ์และบทประยุกต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูชิสส์ สิริลาภโภคิน, พลพล ลิมกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัชกฤศ แก้วเต็ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์