การประเมินคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกเบื้องต้นและการต้านเชื่อแบคทีเรียโดยจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านจังหวัดตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุทธินี ธนะภพ, โยษิตา อินทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกอบกิจ แหลมม่วง, จุฬาลักษณ์ ตุลยกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การประเมินคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกเบื้องต้นและการต้านเชื่อแบคทีเรียโดยจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านจังหวัดตรัง ดำเนินการศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน โดยจะใช้ น้ำบูดู น้ำไตปลา และกะปิ ศึกษาการต้านเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus โดยใช้จุลินทรีย์ในการต้านเชื้อ และจะทดสอบในความเข้มข้นที่ต่างกันในการต้านเชื่อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus และทดสอบหาความเข็มข้นที่ต้านเชื้อแบคทีเรียได้ดีที่สุด