การประยุกต์ใช้ระยะทางแบบยุคลิดเพื่อกำหนดเขตพื้นที่ปลอดภัยโดยกล่องเดซิเบล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธันยภรณ์ พลสังข์, สิรภัทร คงชนะ, ณัฏฐิกา แก่นจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรลดา แก้วพิทักษ์, พุธินันท์ รัตคาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีการก่อสร้างสิ่งต่างๆ มีการสัญจรบนท้องถนนทุกเวลา และบริเวณสนามบินจะมีเสียงรบกวนเกือบตลอดเวลา เสียงเหล่านี้ส่งผลต่อความปลอดภัยของระบบประสาทและ การรับรู้การได้ยิน ระดับความดังของเสียงมีผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด ทางคณะผู้จัดทำจึงทำโครงงาน เรื่อง Applied Euclidean distance for safe zone by decibel box (การประยุกต์ใช้ระยะทางแบบยุคลิดเพื่อกำหนดเขตพื้นที่ปลอดภัยโดยกล่องเดซิเบล) โดยศึกษาเกี่ยวกับระดับความเข้มของเสียงที่มีผลต่อความปลอดภัยและระบบประสาทการได้ยิน และประยุกต์การใช้งาน Euclidean distance ในการวัดระยะทางที่เสียงสามารถส่งถึงระหว่างจุดสองจุด เพื่อสร้างอุปกรณ์วัดระดับความเข้มเสียง decibel box และแอปพลิเคชัน เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ปลอดภัยและประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ที่สนใจที่มีต่ออุปกรณ์ที่สร้างขึ้น