การผลิตพลาสติกชีวภาพด้วยเซลลูโลสที่แยกได้จากเส้นใยของสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญาณ์นันท์ จามิกร, นาตาลี จักรราช, พิชามญช์ภรณ์ ขาวดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกอบกิจ แหลมม่วง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตพลาสติกชีวภาพด้วยเซลลูโลสที่แยกได้จากเส้นใยของใบสับปะรด วิธีการสังเคราะห์คาร์บอกชีเมทิลเซลสูโลส(CMC) จากเซลลูโลส วิธีการผลิตแผ่นพลาสติกชีวภาพจากคาร์บอกซึเมทิลเซลลูโลส(CMC) และหาระยะเวลาที่แผ่นพลาสติกชีวภาพย่อยสลายหมดเมื่อฝังลงดินผลการศึกษาพบว่า ใบสับปะรดสามารถนำมาสกัดเซลลูโลสได้ โดยใบสับปะรด 1 กิโลกรัม ได้เชลลูโลส340 กรัม เซลลูโลสจากใบสับปะรดสามารถนำมาสังเคราะห์คาร์บอกซึเมทิลเชลลูโลส(CMC) ได้ โดยเซลลูโลส 7.5 กรัม สังเคราะห์คาร์บอกซึเมทิลเซลลูโลส(CMC) ได้ 6 กรัม และแผ่นพลาสติกชีวภาพที่ผลิตขึ้นจาเส้นใยของใบสับปะรด น้ำหนัก 1 กรับ สามารถย่อยสลายได้หมด ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อฝังลงดินผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบว่าใบสับปะรดที่เป็นของเหลือทิ้งทางเกษตรนั้น สามารถนำมาผลิตเป็นแผ่นพลาสติกชีวภาพได้ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากสามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลาอันสั้น และเพื่อเป็นความรู้แก่บุคคลที่สนใจ สามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาระดับสูง