ผจญภัยต่อสู้ในดินแดนจำนวนเต็ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญุตม์ โรยอุตระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ บุญชลาลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการศึกษานับเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคน และต่อยอดไปถึงการพัฒนา

ประเทศชาติในยุคศตวรรษที่ 21 มีเทคโนโลยีสมัยใหม่มากมายได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดของคนและเป็น

จุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัลแต่อย่างไรก็ตามวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่นักเรียนแล้วเข้าใจยาก

โดยเฉพาะเรื่องจำนวนเต็มที่มีความยากในตัวของมันเอง และทำให้นักเรียนเบื่อที่จะเรียน ผู้พัฒนาได้เล็งเห็นถึง

จุดนี้จึงทำให้มีการนำเกมมาพัฒนาด้วยโปรแกรม Unity ที่ผู้พัฒนารู้จักและมีความถนัดอยู่แล้ว

เกมเป็นวิธีการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้นและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นด้วย