ผลการยับยั้งเอนไซม์ α-Amylase ของสารสกัดหยาบจากข้าวไร่ดอกข่าและข้าวเบายอดม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กษิดิ์เดช ประทีป ณ ถลาง, ศุภกิตติ์ เชี่ยวหมอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภัค ประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคเบาหวานชนิดที่สองนั้น ถือว่าเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยยาที่สามรถใช้รักษาได้ เช่น อะคาร์โบส หรือ ไวกลิโบส ล้วนแต่มีผลข้างเคียงจากการใช้เป็นเวลานาน ข้าวซึ่งมีสารพฤกษเคมีบางชนิด มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ตัวนี้ได้ ในโครงงานนี้ จะศึกษาผลการยับยั้งเอนไซม์ Alpha-Amylase ของสารสกัดหยาบจากข้าวไร่ดอกข่าและข้าวเบายอดม่วง ที่สกัดด้วย เมทานอล ไดคลอโรมีเทน และ เฮกเซน จากนั้นนำไปวัดผลโดยการวัดค่าดูดกลืนแสงด้วย Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร และนำมาคำนวณเป็นเปอร์เซนต์การยับยั้ง ซึ่งใช้อะคาร์โบสเป็นตัวควบคุมเชิงบวก