การพัฒนาระบบค้นหาด้วยรูปภาพโดยใช้ machine learning เพิ่มความแม่นยำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยณัฏฐ์ ลิ้มชุณหนุกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ลัทธพล ด่านสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แม้ว่าระบบการค้นหาด้วยภาพที่มีในปัจจุบันมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงในระดับหนึ่ง แต่หากต้องการค้นหาบางสิ่งที่มีรายละเอียดสูง เช่นการค้นหาภาพที่มีสีสัน แบบ ลาย มีตัวอักษรในภาพ ความแม่นยำจะลดลงค่อนข้างมาก ระบบจะแสดงภาพที่คล้ายกันกับภาพตั้งต้น โดยที่รายละเอียดบางอย่างในภาพที่นำเสนอนั้นอาจไม่มีส่วนใกล้เคียงกับภาพตั้งต้นเลย (visually similar, different content) ทำให้ได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ค้นหาทำให้เสียเวลาในการค้นหาไปมาก

ผู้พัฒนาใช้ machine learning ตรวจจับวัตถุที่สนใจและข้อความที่ปรากฏในภาพ เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมือนหรือคล้าย และนำผลลัพธ์ที่มีร่วมกันในการค้นหาจากทั้งสองวิธีมาแสดง โดยระบบจะใช้ machine learning ในการเรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อการแสดงผลลัพธ์ที่แม่นยำขึ้นในครั้งถัดๆไป

ผู้พัฒนาคาดหวังว่าโครงงานพัฒนา Image Search Engine จะนำไปใช้ต่อยอดจากระบบค้นหาภาพแบบเดิมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งด้านความแม่นยำ ความถูกต้อง และความรวดเร็ว