การพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเรียงกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับงานโลจิสติกส์: Sort Box

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยณัฏฐ์ ลิ้มชุณหนุกูล, จิตา ตามประวัติ, ธัญกมล พุทธธนศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ลัทธพล ด่านสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเรียงกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับงานโลจิสติกส์: Sort Box

มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเรียงกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับงานโลจิสติกส์: Sort Box ที่มีประสิทธิภาพ

ดําเนินงานจัดทําแอปพลิเคชันโดยวางแผนการทํางานอย่างเป็นขั้นตอนบนกรอบแนวคิดของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 6 ขั้นตอน

ดำเนินการเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีโดยใช้ภาษา Python และพัฒนาแอปพลิเคชั่น Sort Box ด้วยโปรแกรม Android Studio