การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผงแทนนินจากเปลือกเงาะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรพิชชา เพชรกำเนิด, ศรีชนก ก้งเส้ง, ปุณิกา ทรัพย์แต่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร บุญเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการบำบัดน้ำเสียโดยใช้สารสกัดผงแทนนินจากเปลือกเงาะ จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่

เปลือกเงาะที่เหลือทิ้งและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตที่เหลือจากการเกษตรอีกทั้งยังนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาในด้านการบำบัดน้ำเสียโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ทำให้ไม่เกิดสารตกค้าง ซึ่งผู้จัดทำได้ทำการศึกษาและพบว่าในเปลือกเงาะมีสารแทนนินที่มีคุณสมบัติในการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งในขั้นตอนแรกคือการหาอัตราส่วนของน้ำกลั่นที่เหมาะสมในการสกัดสารแทนนินออกจากเปลือกเงาะและสกัดออกมาในรูปแบบผง เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานการจัดเก็บรักษาและการขนส่ง พบว่า อัตราส่วนระหว่างเปลือกเงาะต่อน้ำกลั่นที่เหมาะสมในการนำไปสกัดสารแทนนินที่ดีที่สุด เป็นอัตราส่วน1 : 10โดยสามารถสกัดผงแทนนินได้ 95.5 กรัม จากเปลือกเงาะ 500 กรัม จากนั้นผู้จัดทำจึงนำสารแทนนินที่ได้ไปทำการทดสอบกับสารละลายเฟลอร์ริกคลอไรด์และกรดไฮโดรคลอริก เพื่อทดสอบหาชนิดของสารแทนนินที่สกัดได้ จากผลการทดลอง พบว่า สารแทนนินที่ได้เป็นแทนนินประเภทคอนเดนส์แทนนิน(condensed tannins)ซึ่งเป็นแทนนินชนิดที่ไม่ละลายน้ำ จากนั้นจึงหาอัตราส่วนของสารแทนนินต่อปริมาณน้ำเสียที่เหมาะสมในการนำไปบำบัดน้ำเสีย จากผลการทดลอง พบว่า อัตราส่วนที่ดีที่สุด เป็น 1 : 4 แล้วจึงนำอัตราส่วนของสารแทนนินที่ได้ไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียผ่านเครื่องกรองน้ำทั้ง 2 แบบ คือแบบมีผงแทนนินและแบบไม่มีผงแทนนิน จากนั้น ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผงแทนนิน โดยทำการวัดลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางเคมีของน้ำ นั่นคือ ทำการวัด สี กลิ่น อุณหภูมิ ค่าความขุ่น ค่าการนำไฟฟ้า ค่าความเป็นกรดและเบสของสาร ค่า DO และค่า BOD ในน้ำ และนำข้อมูลที่ได้มาหาประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสีย โครงงานนี้ที่จัดทำขึ้นเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย โดยใช้สารสกัดที่มาจากธรรมชาติและไม่เกิดการตกค้าง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ของเหลือทิ้งและผลผลิตที่เหลือจากการเกษตร มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสียและปัญหาขยะในชุมชนได้อีกด้วย