ผลของเส้นใยขัดฟันจากเส้นใยผักตบชวาเคลือบสารสกัดเปลือกทุเรียนต่อการยั้บยั้งเชื้อ Streptococcus mutans และ Streptococcus sanguinis

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริปภา ปันทุราภรณ์, สิริอาภา ปันทุราภรณ์, ธนกมล วรรณสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไหมขัดฟัน เป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาสุขภาพช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือเศษอาหารที่ติดอยู่ตามซอกฟันอันเป็นสาเหตุของฟันผุหรือกลิ่นปากที่เกิดจากการหมักหมมของทั้งสองปัจจัยข้างต้น

โดยทั่วไปแล้วไหมขัดฟันผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งเป็นเทอร์โมพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการกำจัดขยะ กลุ่มผู้พัฒนาพบว่า ผักตบชวา Eichormia crassipes วัชพืชน้ำที่พบได้ในแหล่งน้ำทั่วประเทศไทย มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและการใช้เส้นใยฝ้ายผสมเส้นใยผักตบชวาที่สัดส่วน 25% ต่อน้ำหนักรวมก่อให้เกิดความแข็งแรงมากที่สุด

กลุ่มผู้พัฒนาโครงงานจึงมีความสนใจพัฒนาไหมขัดฟันจากเส้นใยผักตบชวา อันมีต้นทุนต่ำ สามารถสร้างทดแทนใหม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติรวมทั้งยังไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดคราบจุลินทรีย์ Streptococcus mutans และ Streptococcus sanguinis ด้วยการเคลือบเส้นใยขัดฟันที่ผลิตได้เส้นใยผักตบชวาจากสารสกัดเปลือกทุเรียนซึ่งมีรายงานการเป็นสารออกฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย