การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำยาหล่อแบบในการทำกระถางต้นไม้จากขี้เลื่อยและกระถางต้นไม้จากชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ บุญเชิด, ณัฏฐา คีรีรักษ์, ยวิษฐา ชูเอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณา หะเทศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการปลูกพืชเพิ่มมากขึ้น กระถางและถุงพลาสติกมีมากขึ้น เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของกระถางต้นไม้ที่ทำจากขี้เลื่อยและทำจากชานอ้อย เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม ของกระถางต้นไม้ที่ทำจากขี้เลื่อยและทำจากชานอ้อยโดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกายภาพของกระถางที่ขึ้นรูปได้ และ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระถางต้นไม้ที่ทำจากขี้เลื่อยและทำจากชานอ้อยสำหรับขึ้นรูปกระถาง วิธีการทดสอบ คือ การทดสอบหาค่าเฉลี่ย ความหนาแน่น, ค่าเฉลี่ยการดูดซับน้ำ, แรงกระแทก และค่าความต้านทานต่อแรงดึง โดยนำขี้เลื้อยและชานอ้อยมาอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นำขี้เลื้อยและชานอ้อยไปร่อนให้มีขนาดไม่เกิน 2 มิลลิเมตร ผสมกับน้ำยางหล่อแบบ โดยชุดการทดลองที่ 1 ขี้เลื่อยต่อน้ำยางหล่อแบบ และชุดการทดลองที่ 2 ชานอ้อยต่อน้ำยางหล่อแบบ ในอัตราส่วน 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4 และ 1 : 5 พบว่าอัตราส่วนโดยมวลของขี้เลื่อยต่อน้ำยางที่สามารถขึ้นรูปได้ คือ 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4 และ 1 : 5 อัตราส่วนโดยมวลของชานอ้อยต่อน้ำยางที่สามารถขึ้นรูปได้ คือ 1 : 3, 1 : 4 และ 1 : 5 กระถางต้นไม้ที่ทำจากขี้เลื่อยในอัตราส่วน 1 : 5 และกระถางต้นไม้ที่ทำจากชานอ้อยในอัตราส่วน 1 : 4 มีความหนาแน่นมากที่สุด กระถางต้นไม้ที่ทำจาก ขี้เลื่อยในอัตราส่วน 1 : 4 และกระถางต้นไม้ที่ทำจากชานอ้อยในอัตราส่วน 1 : 4 มีค่าการดูดซับน้ำมากที่สุด กระถางต้นไม้ที่ทำจากขี้เลื่อยในอัตราส่วน 1 : 5 และกระถางต้นไม้ที่ทำจากชานอ้อยในอัตราส่วน 1 : 4 มีค่าแรงเฉลี่ยมากที่สุด กระถางต้นไม้ที่ทำจากขี้เลื่อยในอัตราส่วน 1 : 4 และกระถางต้นไม้ที่ทำจากชานอ้อยในอัตราส่วน 1 : 3 มีค่าความต้านทานต่อแรงดึงมากที่สุด