การศึกษาแบบรูปผลรวมของผลคูณระหว่างลำดับเลขคณิตกับจำนวนเชิงซ้อน i

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พนิดา ยังอุ่น, กิติปภา พิชญาพล, วรพงศ์ จำปา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรารถนา เมืองแก้ว, ปรารถนา หยงสตาร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์