คุณสมบัติของเซลล์เยื่อบุผิวท่อนำไข่สุกรที่ผ่านการแช่แข็งเป็นสต็อคและการทดสอบฤทธิ์ของน้ำคั้นใบกระท่อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกาน ทับเที่ยง, ภาวัช วิพัฒครุฑ, อัญชลิกา มะลิทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาพร ชื่นอิ่ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จังหวัดนครปฐมมีการเลี้ยงสุกรเป็นมากทำให้มีจำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่มากตามไปด้วย แต่ท่อนำไข่ของสุกรไม่นิยมบริโภคจึงเกิดเป็นขยะ เนื่องจากสุกรเป็นสัตว์ที่มีกายวิภาคและสรีระใกล้เคียงกับมนุษย์และในปัจจุบันมีข้อจำกัดในการทำการทดลองกับสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ทดลอง และต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง ทางผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติของเซลล์เมื่อผ่านการเก็บเป็นเซลล์สต็อคที่ถูกเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการและนำเซลล์มาเพาะเลี้ยงต่อในสภาวะห้องปฏิบัติการ โดยทั้งนี้เป็นเซลล์ที่เราได้ทำการพัฒนาขึ้นเองจนกลายเป็นเซลล์สต็อคในที่สุด เพื่อใช้ในการทดสอบในด้านต่าง ๆ เป็นโมเดลแทนการใช้สัตว์ทดลอง นอกจากนี้ เนื่องจากในปัจจุบันคนไทยส่วนหนึ่งนิยมบริโภคน้ำกระท่อม และ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เมื่อนำสารสกัดจากกระท่อมมาทดสอบกับเซลล์มะเร็ง พบว่าสารสกัดสามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ แต่ไม่มีข้อมูลว่ามีผลอย่างไรต่อเซลล์ปกติ ทางเราจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสามารถในการประยุกต์ใช้เซลล์ในการทดสอบความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตโดยการนำน้ำคั้นจากใบกระท่อมมาทดสอบกับเซลล์เยื่อบุผิวท่อนำไข่สุกร และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาตัวยาที่ช่วยในการรักษาโรคมะเร็งโดยไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์จากน้ำคั้นใบกระท่อม