ความหลากหลายของแบคทีเรียในป่าชายเลนคลองถูป ชุมชนจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และการสำรวจเชื้อแบคทีเรียที่มีกิจกรรมของเอนไซม์โปรตีเอส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิดารัตน์ พร้อมจะบก, ขวัญชนก ฐิตวรรณโณเนตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาพร ชื่นอิ่ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด ส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างของป่าชายเลน คือผู้ย่อยสลาย ซึ่งก็คือแบคทีเรีย โดยจะคอยย่อยสลายสารต่าง ๆ ด้วยการใช้เอนไซม์ ในงานวิจัยนี้ คณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของเอนไซม์โปรตีเอส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สามารถพบได้ในแบคทีเรีย มีความสามารถในการย่อยสลายโปรตีน และถูกนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมซักฟอก การผลิตยา เป็นต้น อีกทั้งป่าชายเลนยังเป็นระบบนิเวศที่สามารถพบแบคทีเรียได้หลากหลายชนิด ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะจัดทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสำรวจ และวิเคราะห์สายพันธุ์ของแบคทีเรียในบริเวณป่าชายเลน นำมาศึกษา และพัฒนาเพื่อนำเป็นแนวทางในการนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม โดยทางคณะผู้จัดทำเลือกเก็บตัวอย่างดินมาจากพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณคลองถูป ชุมชนจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพราะเป็นป่าชายเลนที่ไม่เป็นที่รู้จัก และไม่มีข้อมูลการสำรวจมาก่อน อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยงชื่อดังอย่างเมืองพัทยา และพื้นที่นี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Eastern economic corridor ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุน ยกระดับนวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทย เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือการส่งออกสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมา ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนคลองถูป เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับทำการสำรวจเพื่อศึกษา และนำมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุก ๆ ด้าน โดยไม่ให้ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ