จำนวนการแพร่สัญญาณแบบครอบคลุมสำหรับกราฟที่มีรัศมีขนาดเล็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกวรรณ ประเสริฐนพคุณ, ศากุนต์ สรรพสาร, กรวิชญ์ ฤกษ์สันทัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สวรรยา ศกุนตะเสฐียร, เฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

The notion of dominating broadcasts in simple connected undirected graphs has been studied and applied to communication networks. The vertices and edges in a graph stand for stations in a network and their connections, respectively. Some stations can broadcast information and they can have different transmission powers, measured by the distances the signals could reach. The minimum value of the summation of all transmission powers in a graph such that every station receives signal from some broadcasting station is called its broadcast domination numbers. In this project, we study broadcast domination numbers of simple connected undirected graphs with small radii. For any graph with radius less than or equal to 3, its broadcast domination number has been established.

Keyword: graphs, broadcasts, dominating broadcasts, broadcast domination numbers, radius