การพัฒนาวัสดุเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบจากซังข้าวโพดร่วมกับฟางข้าวเลียนแบบโครงสร้างใบว่านหางจระเข้เกลียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต ดลเฉลิมศักดิ์, พีรภาส รุ่งวัฒนไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงหางหนีบ เป็นแมลงเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างมาก เนื่องจากเป็นแมลงตัวห้ำที่มีประสิทธิภาพสูงจึงมีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย แต่ในการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบนั้นยังพบเจออุปสรรคด้านผลผลิตซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการกินกันเองของแมลงหางหนีบ ทำให้ได้ผลผลิตต่ำลง จากปัญหาดังกล่าวโครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัสดุเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตในการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบและช่วยลดพฤติกรรมการกินกันเองลง โดยเริ่มจากการศึกษาพฤติกรรมของแมลงหางหนีบในวัสดุเพาะเลี้ยงทั่วไป จากนั้นจึงเริ่มพัฒนาวัสดุเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบเลียนแบบโครงสร้างใบว่านหางจระเข้เกลียวจากฟางข้าวและซังข้าวโพดโดยคำนึงถึงอัตราส่วนต่างๆ ในการขึ้นรูปและศึกษาลักษณะของใบว่านหางจระเข้เกลียวที่เหมาะแก่การหลบซ่อนตัวของตัวอ่อนมากที่สุด จากนั้นจึงนำมาทดสอบประสิทธิภาพผ่านการทดลองเลี้ยงแล้วบันทึกข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างๆ เช่น การกินอาหาร การสืบพันธุ์ การวางไข่ การกินกันเอง แล้วจึงวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวัสดุเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบจากซังข้าวโพดร่วมกับฟางข้าวเลียนแบบโครงสร้างใบว่านหางจระเข้เกลียว