การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบแบบแซนวิชยางธรรมชาติเสริมเส้นใยใบสับปะรดและรำสกัดน้ำมันเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสนับเข่ารองคลานสำหรับเด็กวัยฝึกคลาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธราธิป แสงอรุณ, พลาจักษณ์ ปานเกษม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สถิติของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พบว่าในปี พ.ศ. 2561 มีจำนวนเด็กวัยทารกแรกเกิดมากถึง 628,450 คน ซึ่งเด็กวัยทารกถือว่าเป็นช่วงที่ต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และเอาใจใส่อย่างถูกต้อง รวมถึงการคำนึงในด้านความปลอดภัย (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าวัฒนวงศ์, 2555) ซึ่งพัฒนาการของเด็กวัยทารก ในช่วงอายุ 7 เดือน – 9 เดือน จะเริ่มมีการเกาะยืน และคลาน และสุดท้ายจะเริ่มเดินและวิ่งได้เองในช่วงอายุ 12 เดือน – 18 เดือน (สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2560) ซึ่งหากเด็กในวัยนี้ไม่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยในเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น แผ่นรองพื้น และสนับรองคลาน แต่อย่างไรก็ดีวัสดุในการผลิตสนับรองคลานมักจะใช้โฟม หรือพลาสติกที่มีคุณสมบัติเชิงกลที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจากการศึกษาพบว่ายางพารามีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีหลายประการ (พงษ์ธร แซ่อุย, 2548) นอกจากนี้วัสดุเชิงประกอบแบบวัสดุแซนวิช (Sandwich material) ซึ่งประกอบด้วยวัสดุปิดผิวและวัสดุแกนกลาง โดยวัสดุปิดผิวจะมีความบางแต่มีความแข็งแรงสูง วัสดุแซนวิชถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และความแข็งแรงของโครงสร้าง โดยมีคุณสมบัติเด่นคือ มีโครงสร้างเบา (Lightweight Construction) จากการศึกษาของดริญญา มูลชัย และอรุณศรี เอี่ยมรัมย์, 2556 ที่ได้นำรำสกัดน้ำมัน ซึ่งมีส่วนประกอบของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และเซลลูโลส (Wiboonsirikul et al., 2007) มาใช้ในกระบวนการผลิตโฟมยางฟองน้ำเพื่อใช้เป็นสารตัวเติมแทนแคลเซียมคาร์บอเนต พบว่าส่งผลให้โฟมยางฟองน้ำมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้น และจากรายงานงานวิจัยของทวีชัย อมรศักดิ์ชัย และนันทยา เก่งเขตร์กิจ, 2557 พบว่า เส้นใยสับปะรด ช่วยเร่งการตกผลึกของยางธรรมชาติขณะที่มีการดึงยืด ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาสนับรองคลานสำหรับเด็กวัยฝึกคลานจากวัสดุเชิงประกอบแบบแซนวิชยางธรรมชาติเสริมเส้นใยใบสับปะรดและรำสกัดน้ำมัน