การพัฒนาสนับเข่ากันกระแทกสำหรับผู้สูงอายุจากยางพาราร่วมกับเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาจักษณ์ ปานเกษม, ธราธิป แสงอรุณ, เมษิณีย์ อินทร์สุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาการบาดเจ็บจากการลื่นหรือการล้มในผู้สูงอายุ ทำให้ได้รับบาดเจ็บ พิการ หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ และเนื่องจากผู้สูงอายุมักจะมีภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุน เมื่อหกล้มกระดูกจึงเกิดการแตกหรือ

หักได้ง่าย จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันสนับเข่าสำหรับผู้สูงอายุมีการผลิตขึ้นจากโฟม พลาสติก หรือยางสังเคราะห์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และมีราคาที่สูง โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้ยางพาราร่วมกับเส้นใยธรรมชาติในการผลิตแผ่นยางสนับเข่าสำหรับผู้สูงอายุเพื่อนำไปสู่สนับเข่ากันกระแทกสำหรับผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพและผ่านมาตรฐานการผลิต โดยได้ศึกษาสัณฐานวิทยาของเส้นใย 3 ชนิด คือเส้นใยชานอ้อย เส้นใยใบสับปะรด และเส้นใยขุยมะพร้าว จากนั้นนำไปศึกษาการขึ้นรูป และผลการเติมเส้นใยในการขึ้นรูป ระยะเวลาในการคงรูปของยางธรรมชาติที่ผสมเส้นใยธรรมชาติเมื่อผ่านการวัลคาไนซ์ ตลอดจนปริมาณเส้นใยที่เหมาะสมในการขึ้นรูปแผ่นยางพารา หลังจากนั้นนำไปศึกษาคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความแข็งของยางธรรมชาติที่ผสมเส้นใย, การศึกษาการทนแรงดึงสูงสุด (Tensile strength) และการศึกษาการทดสอบการยืดตัวก่อนขาด (Elongation at break)