การพัฒนาแอปพลิเคชันรับส่งข้อมูลข่าวสารสำหรับบุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนชลกันยานุกูล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชชา วรสัจจา, จิณัฐตา กรุณา, ทิพยมาศ ชัยหา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพ แป้นดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี คือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะบางอย่าง ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตคนเรามากขึ้นเรื่อย ๆ และหลายอย่างก็เริ่มกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน หรือ new normal ในชีวิตเราไปแล้ว ให้การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันมีการนำเอา เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ ทั้งวิดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมไปถึง แอปพลิเคชัน ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาสื่อการแก้ปัญหาแบบแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต โดยเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยแก้ปัญหา เช่น การทำของหาย การต้องการรู้จักกับเพื่อนคนอื่นในโรงเรียน การหารายได้เสริม การรับรู้ข่าวสารของโรงเรียนที่เด็กบางคนเข้าไม่ถึงการรับข่าวสารนั้น และพลาดโอกาสต่าง ๆ ได้ ดังนั้น จากสภาพปัญหา และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนา แอปพลิเคชันเพื่อแก้ปัญหาสำหรับบุคลากรในโรงเรียนชลกันยานุกูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารในโรงเรียนชลกันยานุกูล 2)เพื่อหาประสิทธิภาพในการทำงานของแอปพลิเคชัน ซึ่งแอปนี้จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม วันสำคัญ การสอบ นักเรียนทุกคนสามารถเข้ามาดู อ่าน ศึกษาได้สะดวก และยังมีแบ่งออกเป็นข่าวสารของแต่ละหมวดสาระ รวมไปถึงสถา หากผู้ใดต้องการรับรู้กิจกรรมของวิชาไหนก็สามารถเลือกแต่ละหมวดหมู่ได้ และยังมีหน้าปฏิทินที่จะคอยบอกว่าวันไหนมีอะไรสำคัญบ้าง ที่สำคัญคือแอปจะทำการแจ้งเตือนหากมีการนัดประชุม หรือมีอะไรสำคัญก็สามารถแจ้งเตือนไปยังนักเรียนเหล่านั้นได้ทันที เท่านี้ก็จะช่วยลดปัญหาการที่เด็กหลายๆคนไม่รู้กิจกรรมข่าวสาร การพลาดโอกาสดีๆ ให้รับรู้ข่าวสารได้ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น โดยจะมีผู้จัดทำคอยพัฒนาและปรับปรุงแอพอยู่ตลอด ๆ