การศึกษาการสกัดสีผงจากเปลือกแก้วมังกรเพื่อผลิตผงสีที่ใช้สำหรับย้อมผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญานิศา ธัญวัฒนกุล, ปภาวรินทร์ เมียดทะมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพ แป้นดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการผลิตสีสังเคราะห์ออกมาอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้เพิ่มสีสันให้สดใสสวยงาม แต่สีสังเคราะห์มีสารที่สามารถก่ออันตรายได้แม้ได้รับปริมาณเล็กน้อย เราจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้สีเหล่านั้น และในประเทศไทยได้มีการปลูกแก้วมังกรเป็นไม้ผลเศรษฐกิจ ซึ่งเปลือกแก้วมังกรนั้นจัดเป็นของเหลือทิ้งจากการบริโภคสดและยังเป็นแหล่งของเบตาไซยานิน ซึ่งสารชนิดนี้จะเป็นสารที่ให้สีแดง-ม่วง ด้วยยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะสกัดสีย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกแก้วมังกร ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และยังมีประโยชน์อีกด้วย และงานวิจัยเรื่อง การศึกษาการสกัดสีผงจากเปลือกแก้วมังกรเพื่อผลิตผงสีที่ใช้สำหรับย้อมผ้า ทางคณะผู้จัดยังได้มีการศึกษาเรื่องค่า pH เปรียบเทียบการติดทนที่สภาวะต่างๆ ตลอดจนพัฒนาในเป็นสีย้อมที่ติดทนทานในอนาคต