การพัฒนาแอปพลิเคชันรับส่งข้อมูลข่าวสารสำหรับบุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนชลกันยานุกูล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชชา วรสัจจา, จิณัฐตา กรุณา, ทิพยมาศ ชัยหา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพ แป้นดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากยุค Analog ไปสู่ยุค Digital และยุค Robotic จึงทำให้ เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและการทำงาน รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้น และการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ หรือแท็บเล็ต ให้มีความทันสมัยและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบพร้อมทั้งมีความละเอียดมากขึ้น สามารถรองรับข้อมูลได้มาก และยังสะดวกในการพกพาสามารถนำขึ้นมาดูได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น การเลือกใช้งานบนโทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันรับส่งข้อมูลข่าวสารจะทำให้ผู้ใช้รับข่าวสารที่สำคัญได้สะดวก รวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันข้อมูลข่าวสารที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ข้อมูลข่าวสารมีมากเกินไป และยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน แต่โรงเรียนไม่ได้มีการจัดระเบียบการกระจายข่าวสารที่เป็นหมวดหมูได้ดีมากพอ ทำให้บุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียนชลกันยานุกูลได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึงทุกคน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างแอปพลิเคชันในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จากปัญหาข้างต้นผู้ศึกษาได้มองเห็นความสำคัญ ความจำเป็น และมีความสนใจที่จะพัฒนาการสร้างแอปพลิเคชันรับส่งข้อมูลข่าวสารสำหรับบุคลากรและนักเรียน บนแพลตฟอร์ม futter และใช้ภาษา dart ในการพัฒนา

แอปพลิเคชันขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการการรับข้อมูลข่าวสารของบุคลากรในโรงเรียนชลกันยานุกูล 2.) เพื่อสร้างแอปพลิเคชันในการรับข้อมูลข่าวสาร

3.) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน และ 4.) สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้แอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันนี้จะถูกพัฒนาออกมาต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆ เนื่องจากจะมีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นส่วนตัว ปลอดภัยมากกว่า ภายในตัวแอปพลิเคชันจะมีปฏิทินบอกวันสำคัญต่างๆ มีหน้าพาดหัวข่าวสำหรับแจ้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียน มีข้อมูลของบุคลากรของโรงเรียนและนักเรียน และทางคณะผู้จัดทำจะพัฒนาให้แอปสามารถแจ้งเตือนไปยังทุกเครื่องที่มีแอปพลิเคชั่นว่าในวันนั้นๆ โรงเรียนมีการเรียกประชุมสำคัญ หรือมีกิจกรรมอะไร เพื่อให้นักเรียนรวมถึงคุณครูสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เท่านี้ก็จะช่วยลดปัญหาการที่เด็กหลายๆคนไม่รู้กิจกรรมข่าวสาร การพลาดโอกาสดีๆ ให้รับรู้ข่าวสารได้ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น โดยจะมีผู้จัดทำคอยพัฒนาและปรับปรุงแอพอยู่ตลอด