ระบบตรวจสอบความหนาแน่นฝูงปลาใกล้ตลิ่งแม่น้ำโขง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐณิชา โฉสูงเนิน, วรยา ผาสิงห์, พรพรรณ อัสวะภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภณ อุ่นวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยพันธุ์ปลาแม่น้ำโขงเป็นปัจจัยสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและการดำรงชีพของผู้คนริมฝั่งแม่น้ำโขง กระทั่งการเกิดขึ้นของเขื่อนบริเวณประเทศต้นน้ำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันต่อกระแสน้ำและส่งผลกระทบแก่จำนวนประชากรปลาในแม่น้ำโขงอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพ

ขณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดตรวจสอบความผันผวนของระดับน้ำโขงที่ไม่แน่นอน รวมถึงความหนาแน่นของประชากรปลาและอุณหภูมิของน้ำโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิค แล้วจึงประมวลผลด้วย AI (MI block) เพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นของฝูงปลาและบันทึกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตแบบต่อเนื่อง แล้วนำข้อมูลนี้บันทึกไปยังเว็บไซต์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้ชาวประมงและเกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลและวางแผนสำหรับการดำรงชีพ

จากผลการทดสอบพบว่าระบบตรวจสอบความหนาแน่นฝูงปลาใกล้ตลิ่งแม่น้ำโขงสามารถตรวจสอบความหนาแน่น อุณหภูมิ ความผันผวนของระดับน้ำ และบันทึกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตแบบต่อเนื่องไปยังเว็บไซต์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลได้