ระบบคัดแยกเพศหนอนไหมด้วยวิธีการจดจำวัตถุด้วยโมดูลกล้องและหน่วยประมวลผลด้านปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิตาภา รูปขันธ์, ณัฐพล แซงผุย, ณัชชา พลอยสดใส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภณ อุ่นวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หนอนไหมมีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจ มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมทอผ้าไหม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่

สำคัญอยู่คู่กับชุมชนมานาน และเป็นภูมิปัญญาที่สร้างรายได้ให้ชุมชน การเลี้ยงหนอนไหมเพื่อผลิตไหมสำหรับทอผ้า มีกระบวนการที่สำคัญกระบวนการหนึ่ง คือ การคัดแยกเพศของหนอนไหม เพื่อการพัฒนาและควบคุมกระบวนการเพาะเลี้ยงหนอนไหมเพื่อผลิตไหมที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ การคัดแยกเพศช่วยลดการผสมพันธุ์ที่ไม่ต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยง วิธีการที่สามารถคัดแยกเพศของไหมได้ถูกต้องมากที่สุด การตรวจลักษณะทางพันธุกรรม แต่เนื่องจากวิธีการนี้เป็นแบบทำลายที่จะต้องเสียหนอนไหมไป จึงไม่ได้นำมาใช้ในอุตสาหกรรม วิธีการที่ใช้กันทั่วไป คือ การคัดแยกผ่านการสังเกตด้วยตาเปล่าจากจุดเด่นบริเวณก้นของหนอนไหม เนื่องจากจุดเด่นบริเวณก้นของหนอนไหมมีขนาดเล็ก อาจส่งผลเสียต่อสายตาของผู้คัดแยกได้ในระยะยาว จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น คณะผู้ทำโครงงานจึงมีแนวคิดในการประยุกต์หลักการทำงานของโมดูลกล้องปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้รหัสรูปร่างของวัตถุมาควบคุมการคัดแยกหนอนไหมตามเพศเพื่อช่วยให้การคัดแยกเพศหนอนไหมให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ช่วยให้กระบวนการผลิตไหมของชุมชนมีความสะดวกและมีคุณภาพถึงราคาที่สูงขึ้น

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบคัดแยกเพศหนอนไหมด้วยวิธีการจดจำวัตถุด้วย

โมดูลกล้องและหน่วยประมวลผลด้านปัญญาประดิษฐ์สามารถคัดแยกหนอนไหมตามเพศได้ โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน δ = 0.45 และ ค่าความคลาดเคลื่อน α = 0.04 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ระบบคัดแยกเพศหนอนไหมด้วยวิธีการจดจำวัตถุด้วยโมดูลกล้องและหน่วยประมวลผลด้านปัญญาประดิษฐ์ สามารถคัดแยกหนอนไหมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมทอผ้าไหมได้