ระบบตรวจสอบความหนาแน่นฝูงปลาใกล้ตลิ่งแม่น้ำโขงด้วยระบบอัลตราโซนิก และกล้องวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วย AI บันทึกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตแบบต่อเนื่อง พร้อมระบบแจ้งเตือนความผันผวนของน้ำอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ระพีภัทร ชาวยศ, ศศิกาญจน์ ถุงแก้ว, จิรประภา วงพงคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภณ อุ่นวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากด้วยพันธุ์ปลากว่า 1,300 ชนิด อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพของผู้คนสองฟากฝั่ง รวมถึงปัจจัยทางทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกื้อหนุนหมุนเวียนเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกระทั่งการเกิดขึ้นของโครงการพัฒนาที่บริเวณประเทศต้นน้ำ อย่างโครงการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ถูกสร้างอยู่ทางตอนบน ส่งผลกระทบต่อผู้คนและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ท้ายเขื่อน

คณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดตรวจสอบความผันผวนของระดับน้ำโขงที่ไม่แน่นอน รวมถึงความหนาแน่นประชากรปลาบริเวณใกล้ตลิ่ง โดยใช้ โซน่า เพื่อจัดเก็บข้อมูลสร้างแผนที่สามมิติ พื้นดินใต้น้ำโขง ประชากรปลา สภาพความเป็นกรด-เบส ความขุ่น อุณหภูมิของน้ำที่ระดับความลึก ต่างกัน และตะกอนดิน แบบต่อเนื่อง รวมกึงการใช้ AI (Ml block) วิเคราะห์ ความหนาแน่นฝูงปลา ข้อมูลเพื่อพยากรณ์ และแจ้งเตือนชาวประมง แม่น้ำโขงในการวางแผนการอนุรักษ์พันธ์ปลาและการประกอบอาชีพประมงค์ที่สมดุลกัน การเกษตรริมตลิ่งใช้ข้อมูลวางแผนการเพาะปลูกที่แม่นยำและได้ผลผลิตสูง โดยส่งข้อมูลการตรวจวัดขึ้นเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เผยแพร่ต่อท้องถิ่นและชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อใช้ข้อมูลเป็นสำหรับการดูและอนุรักษ์แม่น้ำโขง ณ ตำแหน่งที่ชุมชน นั้นตั้งอยู่