การหาสมการทำนายระยะทางที่สั้นที่สุดของรถเก็บขยะในหมู่บ้านโดยระเบียบวิธีกำหนดการเชิงเส้นแบบซิมแพล็กซ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุดล วงษ์ภากนกภณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐนันท์ ทรัพย์บำเรอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

จากโครงงานการศึกษาครั้งนี้ มีจุดหมายเพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของสมการการทำนายระยะทางที่สั้นที่สุดของรถเก็บขยะในหมู่บ้านโดยระเบียบวิธีกำหนดการเชิงเส้นแบบซิมแพล็กซ์ ได้ดำเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะศึกษาวิธีการดำเนินการทางคณิตศาสตร์และความสัมพันธ์ แล้วนำผลที่ได้ไปใช้ ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกในการหาสมการ

การดำเนินการเริ่มจากความคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจในเรื่องที่จะทำ ศึกษาข้อมูล และดำเนินการศึกษาในหัวข้อนี้ หลังจากนั้นนำมาสรุป วิเคราะห์ แล้วเรียบเรียงเป็นรูปเล่มรายงาน

จากกการศึกษา พบว่า วิธีการดำเนินการทางคณิตศาสตร์มีความเกี่ยวข้อง สามารถนำผลจากการศึกษาไปใช้ในการทำนายระยะทางที่สั้นที่สุดของรถเก็บขยะในหมู่บ้านได้ และมาผสมผสานกับโปรแกรมกำหนดการเชิงเส้นแบบซิมแพล็กซ์