การออกเเบบเเละสร้างชุดการเเจ้งเตือนการนั่งตามหลักการยศาสตร์สำหรับผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรมด้วยอุปกรณ์ Force sensing Resistor (FSR)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทกานต์ ไพรภัทรถาวร, นิชาภา วราศรัย, นภัทรสร กาบสำโรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชดาภรณ์ พิมรัตน์, สุชาดา ว่องไว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การออกแบบและสร้างชุดการแจ้งเตือนการนั่งตามหลักการยศาสตร์สำหรับผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรมด้วยอุปกรณ์ Force Sensing Resistor (FSR) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดการแจ้งเตือนการนั่งตามหลักการยศาสตร์สำหรับผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม 2) เพื่อหาตำแหน่งของแรงกดทับที่เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์บนเก้าอี้สำนักงาน 3) เพื่อหาขนาดของแรงกดทับที่เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์บนเก้าอี้สำนักงานด้วยอุปกรณ์ FSR การจัดทำโครงงานในครั้งนี้ผู้จัดทำโครงงานออกแบบการทดลองทั้งหมด 6 ชุดการทดลองคือ (1) ทดลองหาบริเวณที่เหมาะสมสำหรับการตอบสนองของแรงกดทับบนอุปกรณ์ FSR พบว่าบริเวณกึ่งกลางของอุปกรณ์ FSR ตอบสนองต่อการออกแรงกดทับได้ดีที่สุด (2) ทดลองวัดแรงกดทับบนอุปกรณ์ FSR โดยเปลี่ยนขนาดของมวลที่ใช้ในการทดลองพบว่าเมื่อนำมวลที่มีน้ำหนักที่แตกต่างกันค่า Vout ที่วัดได้จากอุปกรณ์ FSR ที่แสดงผลผ่าน Aduino Module และค่าที่คำนวณจาก RESR พบว่าอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของวัตถุกับขนาดของแรงที่วัดได้มีค่าเท่ากับ 2.12 (3) การทดลองหาตำแหน่งของแรงกดทับบนอุปกรณ์ FSR ครั้งที่ 1 โดยมีการกำหนดตำแหน่งติดตั้งบริเวณเบาะรองหลังทั้งหมด 128 ตำแหน่งพบว่ามี 32 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของแรงกดทับเมื่ออ่านค่าได้จากอุปกรณ์ FSR (4) การทดลองหาตำแหน่งของแรงกดทับบนอุปกรณ์ FSR ครั้งที่ 2 ได้ทำการวัดแรงกดทับทั้งหมด 32 ตำแหน่งโดยติดตั้งอุปกรณ์ FSR ด้วยการกระจายในรูปแบบสมมาตรรอบละ 4 ตัวพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างมุมของการนั่งและขนาดของแรงในตำแหน่ง x6y4, X6y7, x9y4 และ X9y7 สามารถเป็นตัวแทนของชุดข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงกดทับได้และจากการวัดแรงกดทับบริเวณเบาะรองนั่งพบว่าตำแหน่งที่มีแรงกดทับมากที่สุดคือบริเวณก้นทางซ้ายและขวา (5) การทดลองวัดแรงกดทับในมุมที่แตกต่างกันเพื่อหาความสัมพันธ์ตามหลักการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันพบว่ามุมของการนั่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของแรงกดทับบนอุปกรณ์ FSR ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงและมีค่าสหสัมพันธ์ในระดับสูง (6) การทดลองกำหนดค่าการแจ้งเตือนสำหรับท่านั่งที่แตกต่างกันพบว่าชุดการแจ้งเตือนการนั่งตามหลักการยศาสตร์สามารถแจ้งเตือนได้ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้และจากการทดสอบประสิทธิภาพชุดการแจ้งเตือนการนั่งตามหลักการยศาสร์จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 คนพบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานในด้านความทนทานความแม่นยำและความสามารถในการปรับท่านั่งได้ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41