การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับสารละลายของทองแดงด้วยกาบมะพร้าว ฟางข้าว และผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันยุสรอ หวัดแท่น, นิศมา อับดุลลาร์, ฮัซวานีย์ รับไทรทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภราดร วารีศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดูดซับทองแดงในรูปของสารละลายของวัสดุชีวมวล 3 ชนิด ได้เเก่ ฟางข้าว กาบมะพร้าว เเละผักตบชวา โดยการนำวัสดุชีวมวลทั้งสามชนิดมาเตรียมในรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นนำไปทดสอบการดูดซับสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต โดยใช้เวลาในการดูดซับ30นาที เเล้วนำไปวัดค่าดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV-spectrophotometer เพื่อหาความเข้มข้นที่ลดลงของสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตที่ถูกดูดซับ