การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิมรอน หะยีปิยวงศ์, มัษวา หีมมิหนะ, อาติก นุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มะรุสดี ยูโซ๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยในปี 2019 ได้พบผู้ติดเชื้อมาอย่างมากมาย จนแพร่กระจายไปทั่วประเทศ และได้พบผู้ป่วยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งแรกที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 18/03/63 และต่อมาก็พบผู้ป่วยเป็นระยะ ๆ ต่อมาในเดือนเมษายน ปี64 ก็ได้เกิดการระบาดครั้งใหญ่อีกครั้ง จนมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ดังนั้นเราเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ผู้ป่วย COVID-19 ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่ และบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย COVID-19

  1. ใช้ตัวแบบทางสถิติในการเทียบสำหรับการพยากรณ์จำนวนผู้ป่วย COVID-19

  2. ใช้โปรแกรมภาษา R และ python ในการวิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์จำนวนผู้ป่วย COVID-19

  3. การคาดการณ์จำนวนผู้ป่วย จะอ้างอิงจากข้อมูลใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย และจะนับตั้งแต่การระบาดต้นปี 64