อุปกรณ์ต่อร่วมปากกาอินซูลิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยฐนิชศา ชัชรินทร์กุล, เมธาพร คงสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานอุปกรณ์ต่อร่วมกับปากกาอินซูลิน มีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นมาเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานในวัยสูงอายุที่ทั้งการรับฟังและการมองเห็นไม่ดี โดยจากการหาข้อมูลและนำมาพิจารณาพบว่าน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานในวัยสูงอายุมีค่าน้ำตาลในเลือดไม่คงที่มากกว่าวัยอื่น เพราะได้รับปริมาณยาไม่ตรงตามแพทย์กำหนด ทางผู้จัดทำจึงคิดค้นอุปกรณ์ต่อร่วมกับปากกาอินซูลินเพื่อกำหนดปริมาณยาตรงตามแพทย์กำหนด โดยมีหลักการทำงานคือนำอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะตัวล็อกใส่กับเกลียวหมุนปากกาอินซูลิน สามารถกำหนดปริมาณที่ถูกต้องและตรงตามแพทย์กำหนด

สรุปผลการทดสอบพบว่า อุปกรณ์ต่อร่วมกับปากกาอินซูลินที่เป็นตัวล็อกทำงานได้ตามวัตถุประสงค์สามารถกำหนดปริมาณได้ถูกต้องตามแพทย์กำหนด