อุปกรณ์ประสานวัสดุพิมพ์ชนิด PLA

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญวีณ์ พัฒน์ไตรเมธี, ชวิศา สุธีวโรดม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากคณะผู้จัดได้เรียนและใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ ทำให้ได้พบเห็นปัญหาในด้านการใช้งานของวัสดุพิมพ์ชนิด PLA ที่มีความเปราะและหักง่าย ชิ้นส่วนที่หักไม่สามารถนำมาใช้งานใหม่ได้ ทำให้เกิดความสิ้นเปลือง ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานนวัตกรรมเรื่อง อุปกรณ์ประสานวัสดุพิมพ์ชนิด PLA

โดยมีจุดประสงค์เพื่อประสานวัสดุพิมพ์ เพื่อสร้างอุปกรณ์ประสานวัสดุพิมพ์และเพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ประสานวัสดุพิมพ์

มีการดำเนินการดังนี้ 1.ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ประสานวัสดุพิมพ์ 2.ออกแบบอุปกรณ์ประสานวัสดุพิมพ์ 3.สร้างอุปกรณ์ประสานวัสดุพิมพ์ 4.ทดสอบอุปกรณ์ประสานวัสดุพิมพ์ จากการดำเนินงานเมื่อสร้างอุปกรณ์ประสานวัสดุพิมพ์แล้ว จะทำให้ประหยัดต้นทุนในการซื้อวัสดุพิมพ์ และได้ใช้ประโยชน์จากวัสดุพิมพ์ที่เหลือใช้