การเปรียบเทียบคุณสมบัติการต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่อาศัยอบู่บนผิวหนังมนุษย์ของอนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์จากส่วนต่าง ๆ ของผกากรอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิดา รุ่งแย้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล กลิ่นพุฒ, วรวีร์ ศรีสุขใส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ผู้จัดทำได้สนใจศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดหยาบจากส่วนต่าง ๆ ของ L. camara ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu Colorimetric, ระยะเวลาในการสังเคราะห์ AgNPs จากสารสกัดหยาบจากส่วนต่าง ๆ ของ L. camara ที่เหมาะสม, และการเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่บนผิวหนังมนุษย์ของ AgNPs ที่สังเคราะห์จากสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของ L. camara ด้วยวิธี Agar well diffusion