การเตรียมโพลิคาโปรแลคโตนเพื่อใช้เป็นวัสดุในการผลิตเอ็นเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวัชร์ ศรีสุพรรณถาวร, สพล ศุภธำรง, วัทธิกร บัวหา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมยศ รัตนไพบูลย์กิจ, สุชญา ศรีอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ัจจุบันผู้คนได้หันมาให้ความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพโดยการออกกาลังกาย และเล่นกีฬากันมากขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นการเข้าฟิตเนส เดิน วิ่ง หรือแม้กระทั่งการเล่นกีฬาต่างๆ เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล แบตมินตัน เทเบิลเทนนิส

ฯลฯ ซึ่งผู้คนบางกลุ่ม ไม่รู้วิธีการดูแลรักษาร่างกาย ไม่ให้บาดเจ็บ จนบางครั้งอาจทาให้เกิดอาการบาดเจ็บรุนแรง

ขั้นขึ้น ซึ่งปัญหาอาการบาดเจ็บเส้นเอ็นไขว้หลัง หรือ Posterior Cruciate Ligament (PCL) นั้นเป็นอาการ

บาดเจ็บที่มีมากขึ้นในทุกวัน โดยจากสถิติพบว่าการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้านั้น พบได้ในทุกกิจกรรมทีมีการเคลื่อนที่

ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานในชีวิตประจาวันของเรา และการที่จะรักษานั้นจาเป็นต้องทา

การผ่าตัด โดยใช้เส้นเอ็นส่วนอื่นจากร่างกาย หรือใช้เส้นเอ็นเทียมที่สังเคราะห์ขึ้นมา ในการผ่าตัดรักษา แต่ผู้ป่วย

ส่วนใหญ่เลือกที่จะทาการผ่าตัดรักษาโดยใช้เส้นเอ็นจากร่างกายของผู้ป่วยเอง เนื่องจากประสิทธิภาพของเส้นเอ็น

เทียมนั้นยังด้อยกว่าเส้นเอ็นจริงอยู่มาก ทั้งในด้านความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ตลอดถึงอายุการใช้งาน

คณะผู้จัดทาจึงทาการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบในเส้นเอ็นของมนุษย์และพบว่าส่วนประกอบหลัก

คือ คอลลาเจนชนิดที่ 1 แต่เนื่องจากคอลลาเจนนั้นไม่สามารถที่จะขึ้นรูปเองได้คณะผู้จัดทาจึงคิดที่จะน าโพลิคา

โปรแลคโตนมาขึ้นรูป เนื่องด้วยเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ไม่หักงอง่าย มีจุดหลอมเหลวสูงกว่าอุณหภูมิ

ร่างกายและมีคุณสมบัติต่างๆใกล้เคียงกับเส้นเอ็นเอ็นจริง อีกทั้งยังสามารถขึ้นรูปได้ง่าย และตรงตามแบบที่

ต้องการเสมอ ทางคณะผู้จัดท าจึงจะท าเส้นเอ็นเทียมที่มาจากโพลิคาโปรแลคโตนเพื่อเป็นการทดแทนการรักษา

โดยใช้เอ็นจากส่วนอื่นของร่างกาย ซึ่งเป็นวิธีในการรักษาในปัจจุบัน