การเปรียบเทียบชนิดของแป้งที่มีส่วนช่วยเพิ่มความเเข็งแรงให้แผ่นกันกระแทกที่มีส่วนผสมของเส้นใยลูกตาลและผสมผงถ่านกัมมันต์เพื่อชะลอการสุกของกล้วยหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชมน วนพานิช, ชุติรัตน์ สานเเดง, บัญฑิตา ศศิวิมล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชญา ศรีอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาสถิติการขนส่งผลไม้ในประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยของเรามีการขนส่งผลไม้เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี ซึ่งในระหว่างการเดินทางขนส่งผลไม้นั้น วัสดุที่เป็นบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งผลไม้จะต้องมีลักษณะที่สามารถรักษารูปร่างของผลไม้ สามารถกันกระแทก กันน้ำ และ สามารถชะลอความสุกของผลไม้ เพื่อให้ผลไม้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุดระหว่างการขนส่ง ดังนั้น บรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการขนส่งผลไม้ ส่งผลให้ในปัจจุบันมีการผลิตบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น ซึ่งบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการขนส่งและรักษารูปร่างของผลไม้จะเป็นพวกโฟม หรือพลาสติก เมื่อส่งสินค้าเสร็จ บรรจุภัณฑ์เหล่านั้นก็จะกลายเป็นขยะ และต้องใช้เวลานานในการย่อยสลาย ซึ่งหากเราจะนำโฟมและพลาสติกเหล่านี้ไปทำลายด้วยการเผาก็จะทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงเล็งเห็นปัญหานี้ และได้ทดลองหาวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถใช้ทดแทนโฟมและพลาสติกได้ จึงเลือกใช้เส้นใยที่เหลือจากการเกษตรในชุมชนของเรา นำมาแปรรูปให้กลายเป็นแผ่นกันกระแทกที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาขยะ โดยเราจะนำเส้นใยลูกตาล และศึกษาชนิดของแป้งที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นกันกระแทกและนำไปผสมผงถ่านกัมมันต์ มาทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นกันกระแทกเพื่อหาชนิดของแป้งที่เหมาะสม โดยสามารถรักษารูปร่างของผลไม้ในระหว่างการขนส่งได้