การทดสอบประสิทธิภาพการล้างมือ 6 ขั้นตอนโดยใช้ Black Light (UVA)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนันท์ การุญบุญญานันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรพงศ์ บุญฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จุดประสงค์

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการล้างมือ 6 ขั้นตอน ระยะเวลา 30 วินาที กับการล้างมือทั่วไป ระยะเวลา 30 วินาทีและการล้างมือทั่วไป ระยะเวลา 15 วินาที

สมมติฐาน (Hypothesis) หรือ เป้าหมายของโครงงาน (Engineering Goals)

การล้างให้ครบ 6 ท่า ท่าละ 5 วินาที รวมเป็น 30 วินาที เป็นการล้างมือทั่วไปที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ของมือ

กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำโครงงานอย่างละเอียด (Description in detail of method or procedures)

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากร

ประชากรทั่วไป ที่ไม่เคยฝึกล้างมือ 6 ขั้นตอนมาก่อน

กลุ่มตัวอย่าง (อาสาสมัคร)

ประชากรทั่วไป ที่ไม่เคยฝึกล้างมือ 6 ขั้นตอนมาก่อน จำนวน 21 คน โดยอ้างอิงตามงานวิจัยของ Shubhi Goel3

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น: การล้างมือทั่วไป 15 และ 30 วินาที และการล้างมือ 6 ขั้นตอน 30 วินาที

ตัวแปรตาม: พื้นที่ผิวสารเรืองแสงบนมือที่ได้จากการเรืองแสงในblack light

ตัวแปรควบคุม: สารเรืองแสงใช้ชนิดเดียวกันและปริมาณเท่ากัน สบู่ล้างมือใช้สบู่เหลวชนิดเดียวกัน

เครื่องตรวจประสิทธิภาพการล้างมือ black light ชนิดเดียวกัน

วิธีการทำโครงงาน

1)ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครอาสาสมัครเข้าร่วมการทดสอบ

2)ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

3)การศึกษาประสิทธิภาพการล้างมือแบบทั่วไป

1.ให้อาสาสมัครนำมือทั้ง2ข้าง ล้างมือด้วยวิธีทั่วไปด้วยน้ำยาเรืองแสงโดยผู้ศึกษาไม่ชี้นำวิธี เพื่อให้อาสาสมัครล้างมือด้วยวิธีของตนเอง แต่กำหนดเวลา 15 วินาที เป็นตัวแปรควบคุม

2.ให้อาสาสมัครนำมือทั้ง 2 ข้างเข้าไปตรวจในเครื่องตรวจประสิทธิภาพการล้างมือด้วยแสงblack light (UVA)แล้วบันทึกผลเป็นการล้างมือแบบทั่วไประยะเวลา 15 วินาที

3.จากนั้นให้อาสาสมัครล้างมือต่ออีก 15 วินาที นำมือทั้ง 2 ข้างเข้าไปตรวจในเครื่องตรวจประสิทธิภาพการล้างมือด้วยแสง black light (UVA)อีกครั้งแล้วบันทึกผลเป็นการล้างมือแบบทั่วไประยะเวลา 30 วินาที

4)การศึกษาประสิทธิภาพการล้างมือ 6 ขั้นตอน โดยให้อาสาสมัครดูวิดีทัศน์การล้างมือ 6 ขั้นตอน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ (วรรษมน จันทรเบญจกุล, 2564)

1.ถูฝ่ามือทั้งสองข้างและซอกนิ้วมือ

2.ถูหลังมือทั้งสองข้างและซอกนิ้วมือ

3.ถูข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง

4.ถูนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้าง

5.ถูปลายนิ้วมือและร่องลายมือทั้งสองข้าง

6.ถูข้อมือทั้งสองข้าง

5)ให้อาสาสมัครนำมือทั้ง 2 ข้างล้างมือด้วยน้ำยาเรืองแสง 6ขั้นตอน ขั้นตอนละ 5 วินาที รวมระยะเวลาที่ใช้ 30 วินาที

6)เมื่ออาสาสมัครล้างมือด้วยวิธี 6 ขั้นตอนเรียบร้อยแล้วให้อาสาสมัครนำมือนำมือทั้ง 2 ข้างเข้าไปตรวจในเครื่องตรวจประสิทธิภาพการล้างมือด้วยแสง black light (UVA)แล้วบันทึกผล

7)นำภาพถ่ายจากเครื่องตรวจประสิทธิภาพการล้างมือด้วยblack light(UVA)หลังการล้างมือแต่ละครั้งไปวิเคราะห์ร้อยละของพื้นที่ที่สามารถทำความสะอาดได้ด้วยแอพลิเคชัน color analysis

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)วิธีการ/เทคนิคที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะตอบปัญหาหรือสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือ แผนการทดสอบการใช้งานจริงของต้นแบบที่พัฒนา

1)ข้อมูลพื้นที่ผิวของสารเรืองแสงจากภาพถ่ายมือใต้แสง black light ใช้แอพลิเคชัน color analysis โดยวิเคราะห์จากร้อยละของแสงสีฟ้า

หาค่าเฉลี่ยของร้อยละของพื้นที่(X ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด สามารถแบ่งได้ดังนี้

ประสิทธิภาพการล้างมือ 6 ขั้นตอน ระยะเวลา 30 วินาที

ประสิทธิภาพการล้างมือทั่วไป ระยะเวลา 30 วินาที

ประสิทธิภาพการล้างมือทั่วไป ระยะเวลา 15 วินาที

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการล้างทั้ง 3 รูปแบบจากค่าเฉลี่ยของร้อยละของพื้นที่(X ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)คำนวณหาร้อยละการลดลง (%Reduction) ของพื้นที่เรืองแสงสีฟ้าในแต่ละวิธี

ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถค้นหาวิธีการล้างมือที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด

เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบถึงวิธีการล้างมือที่มีประสิทธิภาพ

สามารถช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019