การกำจัดสารอินทรีย์โดยถ่านจากเปลือกทุเรียนเคลือบนาโนไทเทเนียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มัณชุสา ยอดคำ, พัชรวลัย ปานจันทร์, มนตวัณย์ จินดาเทพกาญจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กมณรัตน์ นทีสินทรัพย์, พีรพงศ์ บุญฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สีเมททิลีนบลูเป็นสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกย้อมเครื่องหนังและขนสัตว์ ซึ่งทำให้เกิดการปนเปื้อนของสีย้อมในน้ำทิ้งจากโรงงาน ส่งผลให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมลพิษทางแหล่งน้ำ เนื่องจากปริมาณของสีย้อมที่มากไปจะส่งผลให้เกิดการยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์แสงของสิ่งมีชีวิตในน้ำ ทำให้ค่าออกซิเจนละลายน้ำลดต่ำลง จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทีมผู้พัฒนาจึงได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถกำจัดสารอินทรีย์นี้ได้ โดยนำขยะเหลือใช้อย่างเปลือกทุเรียนมาทำเป็นถ่าน และพัฒนาคุณภาพด้วย nano-TiO2 เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียจากโรงงาน และลดขยะเหลือใช้ไปพร้อมกัน ในการทดลองจะมีการเปรียบเทียบคุณภาพการกำจัดสารอินทรีย์ โดยถ่านเปลือกทุเรียนธรรมดา และถ่านเปลือกทุเรียนเคลือบ nano-TiO2 เพื่อวัดประสิทธิภาพ การทดลองนี้จะช่วยให้ขยะเหลือใช้กลับมามีประโยชน์ และสร้างคุณค่าโดยการเป็นผลิตภัณฑ์ในการกำจัดน้ำเสียในชุมชน อีกทั้งยังสามารถเป็นรายได้เสริมของคนในชุมชนได้อีกด้วย