การปรับปรุงคุณภาพไคโตซานด้วยนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ สำหรับการกำจัดสีอินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เอริสา ตรุณรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรพงศ์ บุญฤกษ์, กมณรัตน์ นทีสินทรัพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดสีย้อมเมทิลีนบลูและรีแอคทีฟเรดโดยเกล็ดไคไตซาน นาโนไทเทเนี่ยม เเละ เกล็ดไคโตซานที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยนาโนไทเทเนี่ยม โดยใช้วิธีการพ่นเคลือบ ด้วยนาโนไทเทเนี่ยมที่ละลายในนํ้ากลั่น ฉีดพ่นให้มีความสม่ำเสมอ วางทิ้งไว้ให้แห้งแล้ว ตรวจสอบการติดผิวของนาโนไทเทเนี่ยมบนเกล็ดไคโตซาน และ ตรวจความสม่ำเสมอในการฉีดนาโนไทเทเนี่ยม ใช้ไคโตซานจากการสกัดมาจากเปลือกปู และ ไคโตซานสำเร็จรูป ทั้งที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยนาโนไทเทเนี่ยมและไม่ปรับปรุงคุณภาพด้วยนาโนไทเทเนี่ยม เเละนาโนไทเทเนี่ยม ไปทดสอบการดูดซับสีเมทิลีนบลูและรีแอคทีฟเรดในกล่องuv เป็นเวลา 0 60 120 180นาที เเละนําไปศึกษาการลดลงของสีย้อมเมทิลีนบลูและรีแอคทีฟเรดโดยเครื่องUV mircroplate readers รวมถึงนำไปไคโตซานสกัดเเละไคโตซานสำเร็จรูปไปพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิคFTIRเพื่อพิสูจน์หมู่ฟังก์ชัน