การศึกษาเพกทินจากเปลือกกล้วยหอมเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริสรา ธรรมกันหา, นิรัชพร จันทร์ประทัศน์, อรรถพันธ์ จิรากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารินาถ โขพิมาย, นิตยา จุ้ยเตย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของเพกทินที่สกัดจากเปลือกหอมในการนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่ โดยวัดคุณสมบัติด้านเคมีเเละความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์