การศึกษาเมล็ดหญ้าหางหมาจิ้งจอกเพื่อนำไปทำเป็นข้าวโพดคั่วธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญญ่า ศรีพรรณ, กฤษชญาดา เชี่ยนมั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ ใจงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเมล็ดหญ้าหางหมาจิ้งจอกเพื่อนำไปทำเป็นข้าวโพดคั่วธรรมชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และเพิ่มประโยชน์ของเมล็ดหญ้าหางหมาจิ้งจอก