ระบบตรวจจับความร้อนผู้ป่วยติดเตียง ลดภาวะการเกิดแผลกดทับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกรณ์ จองโรจนกิจ, ภัทรพล เอกไทย, จิรัฏฐ์ชัย รัตนนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุลินทิพย์ พุทธวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อที่จะนำมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีแผลกดทับเนื่องจากเป็นผู้ป่วยที่นอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยโครงงานนี้จะใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าออกมาซึ่งกระแสที่ได้จะนำมาใช้กับเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับอุณหภูมิของผู้ป่วยนอนติดเตียง