รถเข็นอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัคศรัณย์ คงแก้ว, ปราชญา สิงห์กัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญนภา รัตนเดชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็นการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้านั้นอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์ในเรื่องของผู้ที่ต้องการความสะดวกและเร่งรีบในการซื้อจ่ายสินค้า เราจึงได้สร้างรถเข็นอัจฉริยะที่ใช้ในห้างสรรพสินค้าเพื่อสร้างความสะดวกแก่ผู้ซื้อที่เข้ามาซื้อ สินค้าในห้างสรรพสินค้าโดยผ่านการใช้ QR Code เพื่อที่จะให้รถเข็นทราบผู้ใช้และเข้าถึงการซื้อสินค้าของผู้ใช้งานรถเข็นอัจฉริยะนี้มีเทคโนโลยีที่สามารถอํานวยความสะดวกของผู้ซื้อได้คือการใช้บาร์โค้ดที่มีกลไกของการสแกนหาบาร์โค้ดของสินค้าโดยการใช้แสงเลเซอร์ที่ติดอยู่รอบขอบของตัวรถเข็น ซึ่งผู้ซื้อนั้นสามารถหย่อนสินค้าลง ไปในรถเข็นได้โดยที่ไม่ต้องนําสินค้านั้นมาทําการสแกนบาร์โค้ดด้วยตนเองเมื่อผู้ซื้อได้หย่อนสินค้าลงไปในรถเข็น ข้อมูลสินค้าที่ผู้ซื้อนั้นได้ซื้อสินค้าจะขึ้นไปยังบนหน้าจอของตัวรถเข็นโดยทันที รถเข็นมีกลไกเกี่ยวกับล้ออัจฉริยะที่ทํางานไปควบคู่กับระบบการทํางานของตัวรถเข็นที่สามารถขับเคลื่อนตามผู้ใช้โดยใช้ระบบการติดตามผู้ใช้ในรูปแบบ GPS ที่เป็นพวงกุญแจขนาดเล็กติดตัวอยู่กับผู้ใช้ หรือ ระบบการติดตามของโทรศัพท์มือถือ