การศึกษาชนิด จำนวนของลูกน้ำยุงและคุณภาพน้ำในโพรงต้นไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียาดา ศรัทธานนท์, ธัญญรัศม์ ทรัพย์สิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สืบเนื่องมาจากปัญหาลูกน้ำยุงแพร่พันธุ์ พวกเราจึงจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับลูกน้ำยุงและ สภาพแวดล้อมของมัน ซึ่งโดยปกติแล้ว ลูกน้ำยุงมักจะอาศัยอยู่ในที่ที่มีน้ำขัง ผู้คนส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับลูกน้ำยุงที่อยู่ในแหล่งภาชนะของมนุษย์ อาจเพราะมันจำกัดง่าย เช่น แจกัน อ่างน้ำ ถังน้ำ ยางรถยนต์ เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ลูกน้ำยุงที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติก็มีอยู่เยอะเช่นกัน ตามที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้จัดทำจึงได้เริ่มทำการ สำรวจพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน พบว่า โพรงในต้นไม้ก็เป็นแหล่งที่น่าสนใจ เนื่องจากมีน้ำขังอยู่ข้างในโพรงซึ่งเป็นบริเวณที่ยุงมีโอกาสไปวางไข่และเจริญเติบโตตามวัฏจักรส่งผลให้เกิดการกระจายพันธุ์ของยุงดังนั้น ผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาชนิดและ จำนวนของลูกน้ำยุงในโพรงต้นไม้และศึกษาคุณภาพน้ำในโพรงต้นไม้ซึ่งเป็นแหล่งที่พบลูกน้ำยุง