การศึกษาชนิดของดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและฟื้นฟูหญ้าคาทะเลที่ถูกพัดมาตามชายฝั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรเมธ ประยูรหงษ์, นัทธวัฒน์ สุนทรีวงศ์, กิติภพ ยิ้มย่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและฟื้นฟูหญ้าคาทะเลที่ถูกพัดมาตามชายฝั่ง เพื่ออนุรักษ์หญ้าทะเลซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำต่าง ๆ เป็นอาหารหลักของสัตว์หายากอย่างพะยูนและเต่าทะเล และยังมีบทบาทในการช่วยลดภาวะโลกร้อนที่สามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงหญ้าคาทะเลจากการเพาะเมล็ดโดยการนำส่วนที่แตกหักของหญ้าคาทะเลที่ถูกพัดมาตามชายฝั่งจำนวนมาก และยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มาฟื้นฟูในสถานฟื้นฟูโดยจำลองสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ เพื่อให้หญ้าทะเลเกิดการฟื้นฟูและเจริญเติบโต เมื่อหญ้าคาทะเลมีการฟื้นตัวที่พร้อมแล้วจึงนำไปปลูกในทะเลเช่นเดิม และจากการศึกษาข้อมูลพบว่าดินเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและฟื้นฟูหญ้าคาทะเล ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาชนิดของดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและฟื้นฟูหญ้าคาทะเลที่ถูกพัดมาตามชายฝั่ง โดยจะนำดิน 3 ประเภทที่ใช้ในการทดลองคือ ดินทรายบริเวณชายหาด ดินทรายบริเวณชายหาดผสมดินโคลนป่าชายเลนในอัตราส่วน 70:30 และดินทรายบริเวณชายหาดผสมดินโคลนป่าชายเลนในอัตราส่วน 50:50 โดยวัดการเจริญเติบโตของหญ้าคาทะเลทุกๆ 3 วัน เป็นระยะเวลา 1 เดือน และตรวจสอบคุณภาพของดินก่อนและหลังจากการทดลอง สรุปและวิเคราะห์ ผลการศึกษาทำให้ได้แนวทางในใหม่ในการเพิ่มต้นพันธุ์หญ้าทะเลและช่วยในการดูแลความสะอาดของชายหาดและเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสิ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์